Monthly Archives: 七月 2018

證道:與祢更靠近

經文 撒母耳記下 7:1-14 講員 蘇袁麗華傳道 日期 2018-07-22

張貼在 講道影音 | 發表留言

證道:慈愛主信實無變

經文 創世記 12:1-3 講員 麥永成牧師 日期 2018-07-15

張貼在 講道影音 | 發表留言

證道:分別出來的生活

經文 出埃及記 20:12-17 講員 雷翊揚牧師 日期 2018-07-08

張貼在 講道影音 | 發表留言

證道:敬拜的生活

經文 出埃及記 20:1-11 講員 雷翊揚牧師 日期 2018-07-01

張貼在 講道影音 | 發表留言